Úvodní strana << Obchodní podmínky


Široká nabídka zboží
Společnost BMA DEAL sro. (spisová značka C 84520, vedená u Krajského soudu v Brně IČO:03342913)
nabízí přes 3000 druhu soucástek a príslušenství pro mobilní telefony
Jak objednávat:
Zboží lze objednat:
- emailem
- ICQ
- přes tyto webové stránky
- SMS
- faxem
- písemně

Na objednávkách uvádějte:
- kompletní fakturační adresu( pokud jste firma)
- přesnou dodací adresu, jeli ruzná od fakturační
- kontakt na Vás např. email, telefon

Odběr zboží
- osobní odběr v pracovní dny Po-Pá od 8.00-17.00 hod na naší provozovně
- zaslání poštou( profi balíkem, běžnou dobírkou)
- dle domluvy se zákazníkem

Ceník poštovného
Zde uvádíme orientační ceny poštovného pro běžnou váhu objednaného zboží.
65 Kč při platbě na účet (lze použít pokud je hodnota objednaného zboži max 500 Kč)
95 Kč dobirkou( při ceně zboží do 700 Kč, a výška balíku nepřesahuje 5 cm).
150 Kč obchodnim balikem - PPL, .
( Ceny bez 21% DPH)

Platební podmínky
-platba v hotovosti při převzetí zboží
-platba dobírkou
-platba předfakturou až po zaplacení zálohové faktury je zboží odesláno.

Reklamační a záruční podmínky
Všechny oprávněné reklamace se snažíme řešit výměnou, pokud dané zboží není skladem vracíme peníze. Podmínky uznání reklamací:
-při osobním odběru zboží je vhodné, aby kupující prohlédl zboží neprodleně při jeho převzetí.
-reklamované zboží je vhodné zasílat n aadresu provozovny
-při dodání zboží kupujícímu prostřednictvím dopravce doporučujeme kupujícímu zboží rozbalit v přítomnosti dopravce a pokud zboží je rozbité( poničené či jinak poškozené) sepsat s dopravcem reklamační protokol, jehož kopii zašle do 4 pracovních dnu od předání zboží dopravcem, na adresu prodejce.
Pří odesílání Českou poštou, má zákazník možnost reklamovat zboží u České pošty
i následující den tzn.den poté co si vyzvedl-přebral zboží
-jako záruční list slouží daňový doklad
-faktura k objednávce se zasílá přednostně v elektronické formě, pokud zákazník ve své objednávce nespecifikuje jinak
-záruka se nevztahuje na zboží poškozené neodborným servisním zásahem nebo nesprávnou manipulací.
-dotykové plochy,LCD a podobné díly vyzkoušejte před nalepením
-v našem sortimentu se nacházejí jak zcela nové, tak repasované díly. Pro aktuální stav daného dílu se informujte nejlépe telefonicky, a to před objednáním tohoto dílu.
Spotřebitelem se dále rozumí fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání..
Pokud jste zakoupili zboží jako soukromá osoba( spotřebitel), máte do 14 dní od převzetí zboží možnost odstoupit od smlouvy.

Ostatní
Podá-li spotřebitel objednávku prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku, je dodavatel povinen prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku neprodleně potvrdit její obdržení; to neplatí při uzavírání smlouvy výlučně výměnou elektronické pošty nebo obdobnou individuální komunikací.Objednávka a potvrzení jejího obdržení jsou považovány za doručené, pokud se s nimi strany, jimž byly určeny, mohou seznámit. Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy má dodavatel právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Dodavatel je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 14 dnů od odstoupení. Své objednávky spotřebitel najde, po svém přihlášení, na našich stránkách.Úpravu své objednávky může spotřebitel provést zasláním emailu na naši společnost, případně telefonicky. V pochybnostech o významu spotřebitelských smluv platí výklad pro spotřebitele příznivější.
Spotřebitelské smlouvy nesmějí obsahovat ujednání, která v rozporu s požadavkem dobré víry znamenají k újmě spotřebitele značnou nerovnováhu v právech a povinnostech stran.
Ujednání předchozí věty se nevztahuje na smluvní ujednání, která vymezují předmět plnění smlouvy nebo cenu plnění. Nepřípustná jsou zejména smluvní ujednání, která
a) vylučují nebo omezují odpovědnost dodavatele za jednání či opomenutí, kterým byla spotřebiteli způsobena smrt či újma na zdraví, b) vylučují nebo omezují práva spotřebitele při uplatnění odpovědnosti za vady či odpovědnosti za škodu,
c) stanoví, že smlouva je pro spotřebitele závazná, zatímco plnění dodavatele je vázáno na splnění podmínky, jejíž uskutečnění je závislé výlučně na vůli dodavatele,
d) dovolují dodavateli, aby spotřebiteli nevydal jím poskytnuté plnění i v případě, že spotřebitel neuzavře smlouvu s dodavatelem či od ní odstoupí, e) opravňují dodavatele odstoupit od smlouvy bez smluvního či zákonného důvodu a spotřebitele nikoli,
f) opravňují dodavatele, aby bez důvodů hodných zvláštního zřetele vypověděl smlouvu na dobu neurčitou bez přiměřené výpovědní doby,
g) zavazují spotřebitele k plnění podmínek, s nimiž se neměl možnost seznámit před uzavřením smlouvy,
h) dovolují dodavateli jednostranně změnit smluvní podmínky bez důvodu sjednaného ve smlouvě,
i) stanoví, že cena zboží či služeb bude určena v době jejich splnění nebo dodavatele opravňují k zvýšení ceny zboží či služeb, aniž by spotřebitel byl oprávněn od smlouvy odstoupit, je-li cena sjednaná v době uzavření smlouvy při splnění podstatně překročena,
j) přikazují spotřebiteli, aby splnil všechny závazky i v případě, že dodavatel nesplnil závazky, které mu vznikly,
Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není- -li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
Je-li třeba, aby při užívání věci byla zachována zvláštní pravidla, zejména řídí-li se užívání návodem nebo je upraveno technickou normou, je prodávající povinen kupujícího s nimi seznámit, ledaže jde o pravidla obecně známá. Nesplní-li prodávající tuto povinnost, je povinen nahradit kupujícímu škodu z toho vzniklou.
Věci, které mají vady, jež nebrání, aby mohlo být věci užíváno k určenému účelu, musí být prodávány jen za nižší ceny, než je obvyklá cena bezvadné věci; kupujícího je třeba upozornit, že věc má vadu a o jakou vadu jde, není-li to zřejmé již z povahy prodeje.
Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka). Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Pokud zákazník požaduje zpětné zaslání neuznané reklamace, náklady na přepravu hradí zákazník. Neuznanou reklamaci si lze vyzvednout na provozovně zdarma. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím. Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců;na opotřebení 6 měsíců.
Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující uvedené údaje. Pokud je to s ohledem na poskytovanou záruku potřebné, prodávající v záručním listě srozumitelným způsobem vysvětlí obsah poskytované záruky, uvede její rozsah, podmínky, dobu platnosti a způsob, jakým je možno uplatnit nároky z ní plynoucí. V záručním listu prodávající zároveň uvede, že poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží podle zvláštních právních předpisů. Nesplněním povinností týkajících se vydání záručního listu není platnost záruky dotčena. Prohlášením v záručním listě vydaném kupujícímu může prodávající poskytnout záruku přesahující rozsah záruky stanovené v tomto zákoně; v záručním listě pak určí prodávající podmínky a rozsah prodloužení záruky.Záruční doby začínají běžet od převzetí věci kupujícím. Má-li koupenou věc uvést do provozu jiný podnikatel než prodávající, začne záruční doba běžet až ode dne uvedení věci do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.
Vada, která vznikla neodbornou montáží nebo jiným neodborným uvedením věci do provozu, bude považována za vadu věci, pokud tato montáž nebo uvedení do provozu byly sjednány v kupní smlouvě a byly provedeny prodávajícím nebo jinou osobou na odpovědnost prodávajícího. To platí rovněž v případě, kdy montáž nebo jiné uvedení věci do provozu provedl kupující a vada vznikla na základě nesprávných pokynů uvedených v návodu k montáži nebo k uvedení věci do provozu.
Má-li věc prodávaná za nižší cenu nebo věc použitá vadu, za kterou prodávající odpovídá, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.
Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy. Podnikatel určený k opravě je povinen opravu provést ve lhůtě dohodnuté při prodeji věci mezi prodávajícím a kupujícím..
Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době. Práva z odpovědnosti za vady u věcí, které se rychle kazí, musí být uplatněna nejdéle v den následující po koupi; jinak práva zaniknou. U věcí použitých práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna do 24 měsíců ode dne převzetí věci kupujícím. Prodávající může tuto dobu v dohodě s kupujícím zkrátit, ne však méně než na 12 měsíců; tuto dobu uvede prodávající v dokladu o prodeji věci.
Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvání. Dojde-li k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Totéž platí, dojde-li k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka. ) Jakákoliv ujednání mezi prodávajícím a kupujícím, uzavřená před uplatněním práva z odpovědnosti za vadu prodané věci, pokud by v jejich důsledku toto právo zaniklo nebo bylo omezeno, jsou neplatná.
U zákazníků, kteří si objednávají zboží, anebo opravu prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku, pro zasilání dokladů ( např. faktur) upřednostňujeme email. Je tedy vhodné, aby si zákazník kontroloval své složky doručené pošty.
Zákazník zasílá/předává telefon do opravy za těchto podmínek:
V případě,že telefon nepůjde opravit např. v důsledku oxidace může být účtován poplatek 100 Kč. Záruka na práci jsou 3 měsíce. Záruka se vztahuje jen na provedenou opravu, nikoli na celý výrobek.
Neručíme za vzniklé škody a ztrátu dat při aktualizaci firmware. Po uplynutí 30 dnů ode dne předání do opravy může být účtováno skladné 10 Kč za den.
Uvedená cena opravy je přibližná a konečná cena se může lišit.
Pokud nebude telefon zákazníkem vyzvednut do 6 měsíců od převzetí do opravy, telefon může být prodán a z výtěžku pokryty náklady opravy. U telefonu, který má zjevné mechanické poškození, anebo je zjištěna oxidace, je zákazník upozorněn, že v případě neopravení, se telefon nemusí podařit uvést do původního stavu.
Objednatel zaslánim telefonu stvrzuje svůj souhlas s podmínkami opravy.
Vyhrazujeme si právo technických změn, či barevných odchylek u námi dodávaných výrobku.Na opravu poskytujeme záruku 3 měsíce.
-Svoji registrací/nákupem zákazník dává souhlas se zasíláním příležitostných oznámení ze strany prodejce. Tento souhlas může kdykoliv zrušit zasláním emailu na některý z uvedených emailů na stránkách prodejce
-Vyhrazujeme si též právo případných tiskových chyb v ceníkách
Vyhrazujeme si změnu sortimentu a cen bez předchozího upozornění
Obrázky na stránkách mohou být pouze ilustrativní (např.barevné provedení může být rozdílné)
Při objednávce v hodnote nižší než 120 Czk(s DPH) je účtován manipulacní poplatek 120 Czk( ceny s DPH)
Akční nabídky platí do vyprodání zásob
Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem, není-li stanoveno jinak. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách
Dodavatel múže shromažďovat se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení,pro usnadnění objednávek zákazníků. Reklamace je vhodné zasílat( pro urychlení reklamace) na adresu naší provozovny
Od 1.3.2017 evidujeme tržby dle požadavků EET, tzn.,že
"Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin."

Zásady zpracování osobních údajů
Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/279 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) je správcem osobních údajů:
BMA DEAL s.r.o.,Příkop 843/4,602 00 Brno,IČO:03342913,DIČ:CZ03342913
Kontaktní údaje správce:
BMA DEAL s.r.o.,Bezručova 4a,67801 Blansko, email: sklad@hope.cz
Eshop není určen pro prodej osobám mladším 16 let
Osobní údaje zpracované na základě Vašeho souhlasu
- obvykle jméno, přijmení, firma, adresy (doručovací, fakturační), telefon, email s užitím webu nebo emailu
- pokud uzavíráte kupní smlouvu se správcem na dálku, zapíše se Vaše IP adresa a cookies
Doba uchovávání osobních údajů
- po dobu 11let s ohledem na archivační povinnosti dle jednotlivých zákonnů (např. zákon o DPH), následně osobní údaje mohou být skartovány a smazány
- do odvolání souhlasu pro účely Newsletter, heuréka atd.
Správce zpracovává osobní údaje:
- pro plnění smlouvy na základě vytvoření objednávky
- pro zákonné povinnosti (faktura)
- protože byl Vámi udělen souhlas
zákonné důvody, účely, kategorie, zdroje, zpracovatelé, zpracování osobních údajů
Zákonné důvody:
- souhlas subjektu: výslovný svobodný a konkrétní souhlas, kdy subjekt udělí souhlas se zpracováním osobních údajů, který může kdykoli odvolat
- plnění smlouvy: například správce potřebuji osobní údaje pro další zpracovatele pro dodání objednávky
- plnění zákonné: zpracování, které ukládá zákon jako například vystavení dokladu
- oprávněný zájem správce: zpracování, která se provádí v zájmu správce, ale na Váš úkor. Typickým příkladem jsou funkční cookies, která zapisují Vaše chování, aby web správně fungoval a zobrazoval, co hledáte.
Účely:
- registrace uživatelského účtu - plnění smlouvy
- vyřízení objednávky: přijetí, potvrzení, odeslání, reklamace včetně souvisejících úkonů - plnění smlouvy
- další zpracovatelé pro vyřízení objednávky - plnění smlouvy
- cookies - oprávněný zájem správce
- vedení účetnictví - plnění zákonné - poskytnutí emailu třetí straně pro získání recenze - souhlas subjektu
- marketing - souhlas subjektu
- odpověd´ na zprávu zaslanou přes kontaktní fomulář - plnění smlouvy
- analýza náštěvnosti - oprávněný zájem správce
Zdroje: - pohyb uživatele na webu - oprávněný zájem správce
- chybná url adresa - oprávněný zájem správce
- registrační formulář - plnění smlouvy
- newsletter - souhlas subjektu
- daňový doklad - plnění zákonné
- kontaktní formulář - plnění smlouvy
- emailová komunikace - plnění smlouvy
- objednávkový formulář - plnění smlouvy
- pohyb subjektu na webu - oprávněný zájem správce
Zpracovatelé:
- zpracovatelé správce
- mailingové služby
- dopravce
- heureka.cz, zbozi.cz
- webhosting
Příjemci osobních údajů (zpracovatelé správce)
Správce poskytuje nekteré osobní údaje na základě smlouvy za účelem:
- dodání zboží (dopravce)
- zajišťění provozování e-shopu (webhosting, servrové služby)
Práva subjektů údajů - Vaše práva
Mnohdy založena na žádosti subjektu patří:
- právo na přístup ke svým osobním údajům
- právo na opravu resp. doplnění
- právo na výmaz
- právo na přenositelnost údajů
- právo vznést námitku
- právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování
- právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování písemně na doručovací adresu nebo email správce
- právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů
Veškerá svá práva můžete uplatnit nejvhodněji emailem na sklad@hope.cz nebo kontaktní adresu uvedenou výše.
Zabezpečení osobních údajů
Správce přijal opatření k zabezpečení osobnách údajů:
- v listinné podobě použitím zámků
- v datové podobě použitím antivirového programu a heselNíže uvedená doplnění jsou nedílnou součástí našich obchodních podmínek,
a mají při výkladu přednost, pokud by někde mohl nastat rozpor s výše uvedenými Obchodními podmínkami.
Doplnění Obchodnich podmínek část 1
Doplnění Obchodnich podmínek část 2, viz. zákon 378, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

| zpětÚvodní strana